Výzva k předložení nabídek na dodávku dřevní štěpky kategorie O2 pro výtopnu Žlutice (Žlutická teplárenská, a.s.) pro rok 2023

Zadavatel:

Žlutická teplárenská, a.s.,
Velké náměstí 131
364 52  Žlutice
IČ: 26 34 11 07
DIČ: CZ26341107

Název poptávky:

Dodávka dřevní štěpky kategorie O2 pro výtopnu Žlutice (Žlutická teplárenská, a.s.) pro rok 2023

Identifikace paliva

a) dřevní štěpka hnědá

– získaná ze zbytkových částí kmenů a větví, obsah dřeva větší než 75%, obsah hrabanky do 25%

b) dřevní štěpka bílá

– štěpka obsahuje nejméně 90% dřeva, nepatrné množství kůry, jehličí, neobsahuje hrabanku

Obě kategorie musí splňovat způsoby využití biomasy podle §3 odst. 2 a zařazení dle přílohy č.1, kategorie 2, písmeno o) a q) vyhlášky č. 477/2012 Sb. 

Vymezení předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky kategorie O2, která se bude dopravovat šnekovými dopravními cestami a turnikety a spalovat v kotlích Verner 1,8 a 2,5 MW, konstruovanými na spalování dřevní štěpky.

Nabízené roční dodávky v tunách:

Harmonogram měsíčních dodávek dostane vybraný uchazeč při podpisu kupní smlouvy na dodávku dřevní štěpky. Předpokládané množství roční dodávky pro jednotlivé uchazeče při předpokládané výhřevnosti štěpky 9 – 15 GJ/t je max. 3.000 t.

Obchodní podmínky:

a) nabídková cena bude včetně dopravy a bude uvedena bez DPH,

b) cena za palivo bude v Kč za dodanou energii v palivu – Kč/GJ,

c) na dodané palivo a vykonané služby vystaví dodavatel daňový doklad se splatností 14 kalendářních dnů,

d) neobjednané palivo jak do množství, tak dohodnutého druhu či kvality je zadavatel oprávněn dodavateli vrátit, případně reklamací požadovat slevu,

e) místo dodávek je výtopna Mlýnská 466,Žlutice.

f) pokud při realizaci dodávky budou zjištěny nepřípustné vady a nedodržení kvalitativních znaků dodávky, je zadavatel oprávněn dodávku vrátit na náklady dodavatele, nebo požadovat slevu min. 25% z ceny dodávky.

Kvalitativní znaky paliva:

Požadujeme palivo těchto parametrů:

1) Frakce –   30 x 30 x 70 mm (ojediněle možno kusy dřevní hmoty do délky 100 mm)

2) Obsah vody v palivu – max.do 50%

3) Sypká hmotnost – 170 – 300 kg/m3

4) Výhřevnost – 9 – 15 GJ/t

5) Obsah popelovin v palivu – max.do 2%

Nepřípustné vady paliva:

1) Nepřipouští se přítomnost cizích látek, zeminy, písku, různých minerálů a kamenů

2) Nesmí být použito podzemních částí rostlin, kmenů

3) Nepřipouští se jakékoliv příměsi plastů a kovových částí

4) Příměs kusového ledu a sněhu v dodávce se nepřipouští. Připouští se pouze námraza a sníh, vzniklé při dopravě k odběrateli.

5) Jednotlivé dodávky nesmí obsahovat žádné škodlivé látky (např. barvou natřené, impregnované chemické přípravky, zbytky chemických lepidel apod.)

Nesplnění jednoho z výše uvedených kvalitativních znaků opravňuje zadavatele k vyřazení nabídky.

Výběrová kritéria:

Pro vyhodnocování nabídek budou sloužit tato kritéria:

1) nabídková cena dodávky

2) kvalita nabízené štěpky dle specifikace

3) reference z dodávek do Žlutické teplárenské, a.s. či jiným subjektům v minulosti

Pro dodávky může být vybrán i více než jeden dodavatel tak, aby zadavatel naplnil svou celoroční spotřebu paliv. Na základě nabídek uchazečů bude s vybranými dodavateli smluvně sjednán odběr štěpky v rozmezí 0 – 100 % nabídnutého objemu paliva.

Obsah a forma nabídky:

Nabídka bude v tomto složení:

1) Identifikace uchazeče, případné reference o dodávkách dřevní štěpky

2) Výše nabídkové ceny a nabízené roční množství dodávky v tunách

3) Maximální výše množství roční dodávky pro jednoho uchazeče je 3.000 t    

Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny. Nabídky se podávají v českém jazyce, písemně a ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídky se podávají v uzavřené obálce, označené názvem poptávky:

 Dodávka dřevní štěpky pro výtopnu Žlutice na r. 2023    Neotvírat !!

a opatřené na uzavření obálky razítkem, případně podpisem oprávněné osoby. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

Termín a místo podání nabídek:

Termín podání nabídek: do  19.12.2022, 17:00

Místo podání nabídek:  Žlutice, Velké náměstí 131,364 52  Žlutice (sídlo zadavatele)

Termín otevírání obálek: 21.12. 2022, 17:00

Místo otevírání obálek:          Žlutice, Velké náměstí 131,364 52  Žlutice (sídlo zadavatele)            

Nabídky je možné zaslat poštou, nebo kurýrem na sídlo zadavatele každý všední den v době o 7.00 hod. do 15.30 hod.

Ostatní práva a povinnosti:

Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace o uchazeči nebo parametrech nabízené dodávky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku či nabídky, která (či které) mu nejvíce vyhovují. Zadavatel je oprávněn rozhodnout, že odmítá všechny předložené nabídky či odmítnout nabídku jakéhokoliv zájemce bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy, o plnění předmětu zakázky a upřesnit její konečné znění bez omezení, a to bez ohledu na počet takto oslovených uchazečů. 

Zadavatel může před konečným termínem pro podání nabídek upřesnit zadání výzvy tím, že poskytne uchazečům dodatečné informace k podmínkám výzvy; upřesnění může být provedeno z jakéhokoliv důvodu, ať již z vlastní iniciativy zadavatele nebo jako důsledek vyjasňování požadavků uchazečů na dodatečné informace. Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadovým číslem dodatku s tím, že dodatek bude zaslán všem uchazečům, kteří byli osloveni nebo kteří projevili zájem o zaslání výzvy a tato jim byla zaslána. Zároveň bude dodatek umístěn na internetové stránky zadavatele. Uchazeč je povinen sledovat případná upřesnění.

Nejde o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ve Žluticích dne 28.11. 2022

Jaroslava Voglová, členka představenstva

Ivan Melnyk, člen představenstva